اجاره هیلتی

تکنولوژی استفاده شده: اجاره هیلتی برقی

لوکیشن: تهران
اهداف: اجاره هیلتی با ضمانت

اجاره هیلتی با قدرت های تخریب مختلف بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه با ضمانت خرابی

اجاره هیلتی 7 کیلو

اجاره هیلتی 11 کیلو

اجاره هیلتی 16 کیلو

اجاره هیلتی 20 کیلو

اجاره دستگاه جوش

اجاره فرز و مینی‌فرز

اجاره فارسی بر

اجاره دریل

تلفن اجاره هیلتی